Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


Član mirovinskoga fonda može promijeniti kategoriju mirovinskoga fonda jednom u tri godine, i to u godini kada puni godine života koje su djeljive sa tri (npr. u 18., 21., 24., 27., itd.) i u mjesecu u kojem je rođen.